اخبار
مسئول کمیته امور کشاورزان و دامپروران ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان زنجان

برگزاری جلسه هماهنگی اجرایی طرح برکت شهرستان زنجان

مسئول کمیته امور کشاورزان و دامپروران ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان زنجان اظهارکرد: جلسه هماهنگی اجرایی طرح برکت شهرستان زنجان با حضور مسئولین محترم شعب ستاد در بخش های مرکزی ، زنجانرود و قره پشتلو شهرستان زنجان برگزار گردید.
مسئول امور بانوان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان زنجان

برگزاری نشست هیئت بانوان حرم ساز فاطمی زنجان

مسئول امور بانوان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان زنجان گفت: اولین نشست هیئت بانوان حرم ساز فاطمی زنجان در سال جدید با حضور بانوان رابط شهرستان در محل حسینیه ستاد برگزار گردید.
مسئول امور بانوان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان ابهر

برگزاری جلسه هماهنگی ماهیانه بانوان رابط ابهر

مسئول امور بانوان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان ابهر گفت: نشست هماهنگی فروردین ماه بانوان رابط ستاد ابهر در محل ستاد برگزار گردید.
مسول ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان ابهر

دیدار نوروزی با نماینده محترم منتخب مردم شهرستان های ابهر ، خرمدره و سلطانیه در انتخابات مجلس شورای اسلامی

مسول ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان ابهر گفت: به مناسبت آغاز سال جدید و عید نوروز ، به اتفاق اعضای محترم شورای ستاد شهرستان برنامه دیدار با نماینده محترم منتخب مردم شهرستان های ابهر ، خرمدره و سلطانیه در انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام شد.
مسول امور فرهنگی و روابط عمومی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان خدابنده

دیدار نوروزی با امام جمعه محترم سجاس

مسول امور فرهنگی و روابط عمومی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان خدابنده گفت: به مناسبت آغاز سال جدید و عید نوروز ، در معیت مسئول محترم ستاد شهرستان خدابنده ، اعضاء محترم شورای ستاد شهرستان و مسئول محترم شعبه ستاد در بخش افشار برنامه دیدار با امام جمعه محترم سجاس بخش سجاسرود خدابنده و رئیس هیئت امناء ستاد بخش انجام شد.
مسئول کمیته امور کشاورزان و دامداران ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان زنجان

معرفی ستاد و طرح برکت به کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان زنجان

مسئول کمیته امور کشاورزان و دامداران ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان زنجان گفت: پیرو هماهنگی انجام شده با مسئولین محترم جهاد کشاورزی شهرستان زنجان جناب آقای امیرخانی معاون محترم جذب مشارکتهای مردمی ستاد استان در جمع کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان زنجان حضور یافته و ضمن معرفی ستاد ، طرح برکت را تشریح نمودند.
مسول امور فرهنگی و روابط عمومی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان خدابنده

دیدار نوروزی با امام جمعه محترم گرماب

مسول امور فرهنگی و روابط عمومی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان خدابنده گفت: به مناسبت آغاز سال جدید و عید نوروز ، در معیت مسئول محترم ستاد شهرستان خدابنده ، اعضاء محترم شورای ستاد شهرستان و مسئول محترم شعبه ستاد در بخش افشار برنامه دیدار با امام جمعه محترم گرماب بخش افشار خدابنده و رئیس هیئت امناء ستاد بخش انجام شد.
مسول امور فرهنگی و روابط عمومی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان خدابنده

دیدار نوروزی با امام جمعه محترم زرین رود

مسول امور فرهنگی و روابط عمومی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان خدابنده اظهارکرد: به مناسبت آغاز سال جدید و عید نوروز ، در معیت مسئول محترم ستاد شهرستان خدابنده ، اعضاء محترم شورای ستاد شهرستان و مسئول محترم شعبه ستاد در بخش بزینه رود برنامه دیدار با امام جمعه محترم زرین رود بخش بزینه رود خدابنده و رئیس هیئت امناء ستاد بخش انجام شد.
مسئول کمیته امور کشاورزان و دامداران ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان زنجان

برگزاری اولین جلسه هماهنگی طرح برکت با جهاد کشاورزی

مسئول کمیته امور کشاورزان و دامداران ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان زنجان اظهارکرد: اولین جلسه هماهنگی طرح برکت در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زنجان برگزار گردید.
مسول امور فرهنگی و روابط عمومی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان خدابنده

دیدار نوروزی با امام جمعه محترم قیدار

مسول امور فرهنگی و روابط عمومی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان خدابنده اظهار کرد: به مناسبت آغاز سال جدید و عید نوروز ، در معیت مسئول محترم ستاد شهرستان خدابنده برنامه دیدار با امام جمعه محترم قیدار و رئیس هیئت امناء ستاد شهرستان انجام شد.
۱